Ks. profesor Józef Marcinkowski – dawny uczeń szkoły w Nowogrodach gmina Nowy Pohost

Urodził się 5 III 1897 roku w folwarku Perechody w powiecie brasławskim (prawdopodobnie folwark Pierechody gm. Soły, pow. oszmiański, woj. wileńskie) z rodziców Wincentego i Adeli z Czerniawskich. Uczył się najpierw w szkole początkowej we wsi Nowhorody (Nowogrody) w parafii Nowy Pohost. Na dalsze kształcenie i do pracy wyjechał do swego starszego brata w Petersburgu. Po rewolucji 1917 roku wrócił do rodzinnego domu i w jesieni 1918 roku wstąpił do Seminarium Duchownego w Wilnie. W 1921 roku bp Jerzy Matulewicz wyznaczył go, jako zdolnego alumna, na studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Stefana Batorego. Ukończył je w 1925 roku i 6 czerwca tego roku przyjął święcenia kapłańskie. Skierowano go teraz na dalsze studia do Rzymu, gdzie studiował w Papieskim Instytucie Wschodnim (uzyskał licencjat). Magisterium uzyskał w 1925 lub 1928 roku na Wydziale Teologicznym USB na podstawie pracy pt. „Zagadnienie połączenia Kościołów w teologii Swietłowa”, napisanej pod kierunkiem ks. prof. Bolesława Wilanowskiego i rozpoczął pracę w seminarium w Wilnie jako wykładowca teologii wschodniej. Przez parę lat był też notariuszem w Kurii Arcybiskupiej. Po dwóch latach pracy otrzymał jeszcze nominację na katechetę Seminarium Nauczycielskiego. Na tych stanowiskach pracował aż do drugiej wojny światowej. Był także diecezjalnym referentem do spraw misyjnych i sekretarzem generalnym Misji Wewnętrznych. Jego kolega seminaryjny, ks. Kazimierz Gieczys, napisał o nim, że „odznaczał się nadzwyczajną miłością Kościoła i życzliwością względem wszystkich, cieszył się powszechnym autorytetem. Służył pomocą materialną ze swych skromnych zasobów studiującej młodzieży”.
W czasie okupacji niemieckiej został aresztowany razem z innymi profesorami i alumnami Seminarium Duchownego w dniu 3 III 1942 roku. Z więzienia na Łukiszkach przewieziono go do Wiłkowyszek, gdzie od 19 III 1942 do 17 X 1942 roku był internowany w ciężkich warunkach razem z innymi profesorami. Od 17 X 1942 do 7 I 1943 roku przebywał w obozie pracy w Szałtupiu na Litwie. Stąd wywieziono do kolejnego obozu pracy w Poniewieżyku, gdzie przebywał do 16 VII 1944 roku. Do Wilna wrócił dopiero 7 VIII 1944 roku. Gdy w jesieni tego roku Seminarium Archidiecezjalne wznowiło zajęcia, kontynuował w nim pracę do jego zamknięcia przez władze sowieckie w dniu 20 II 1945 roku. Po wyjeździe profesorów i alumnów seminarium do Białegostoku pozostał w Wilnie, skąd po roku wyjechał na Ziemie Odzyskane.
Przybył do Wrocławia 26 VI 1946 roku razem z repatriantami z Wilna. Niektórzy z nich wcześniej bardzo ofiarnie pomagali księżom profesorom wileńskim, gdy przebywali w więzieniu i obozach niemieckich. Ksiądz Marcinowski chciał im za to się odwdzięczyć i pomóc w początkowym okresie ich pobytu na nowym miejscu. Tymczasem administrator apostolski Dolnego Śląska, ks. Karol Milik, zaproponował mu sprawy związane z organizacją Seminarium Duchownego we Wrocławiu. W to dzieło włożył wiele trudu. W tym samym roku w jesieni odzyskał mocno zniszczony budynek seminarium przy Placu Katedralnym i rozpoczął remonty. W roku 1947 seminarium rozpoczęło prace z pierwszym rokiem, a w następnych przybywały kolejne roczniki. Do 1953 roku był rektorem Seminarium Duchownego. W tym roku został wysłany na proboszcza parafii Niemcza, skąd w 1956 roku bp Bolesław Kominek przywrócił go do Wrocławia i mianował wikariuszem generalnym. Funkcję tę pełnił do swojej śmierci. W 1972 roku został prepozytem kapituły katedralnej. Był też odznaczony papieską godnością protonotariusza apostolskiego. Swój bogaty księgozbiór, głównie z zakresu teologii wschodniej, który udało mu się przewieźć z Wilna, przekazał testamentem Wrocławskiemu Seminarium Duchownemu. Zmarł 21 VI 1980 r. i pochowany został na cmentarzu św. Wawrzyńca.

ks. Tadeusz Krahel

Reklamy

Morfologia i hydrografia na Wyżynie Pohoskiej – 1937 r.

Wyżyna Pohoska.
Stanowi ona płat moreny dennej, otoczony od południa i wschodu równinami akumulacji wodnej, od północy kotliną jezior przebrodzkich, na zachodzie zaś łączy się w okolicach Macieszy z wyżyną morenową Ikaźnieńską. W całości ma powierzchnię lekko falistą, wysokości nie przekraczają 175 m, deniwelacje maksymalne 20 m. W Kotlinie Przebrodzkiej na południe od jeziora Obsterno i dalej ku E występuje zespół form, analogicznych do opisanych na północ od Ukli i Obsterna, a wytworzonych przez jęzor lodowcowy, który wdarł się tu od północnego-wschodu i dał początek płatowi martwego lodu, wypełniającemu środek kotliny. Formy te zbudowane są z materiału piaszczysto-żwirowego, większe bloki występują rzadko. Na mapie są one przedstawione zupełnie fałszywie. Teren pagórkowaty rozpościera się od Śniegów nad Uklą przez Borowe, Czarny Ruczaj, Klinkowszczyznę, Dziechciary, Zaborze, Czepuki po Kaciłowo. Wzgórza mają przeważnie 5 — 10 m wysokości. Pod Osowcami występuje oz o kierunku NE—SW, posiadający ok. 15 m wysokości i strome zbocza o spadku 30°. Małe, dwumetrowe wzniesienie pod Czerewikiem, zbudowane z materiału warstwowanego (żwiry i piaski), jest zapewne przedłużeniem tego ozu. Strefa ta posiada ok. 2 km szerokości i przechodzi na północy w podmokłe obniżenie, na południu zaś w obszar lekko falisty.
Zespół rynien i ozów w okolicach Orców, Czeresu, Mior i Linkowszczyzny wskazuje wyraźnie, którędy wdarł się lodowiec w obniżenie przebrodzkie. Na północy w okolicach Orców występują tu trzy rynny o kierunku południkowym: jedna pod Czuryłowem, druga wypełniona przez jezioro Orce, trzecia pomiędzy Woronkami a Czeresem, zajęta w części południowej przez jezioro Czeres a w części północnej wyzyskana przez Mierycę. Rynny te skręcają następnie ku SW, rozgałęziają się i łączą nawzajem, co mówi o utrudnionym odpływie wód podlodowcowych. I tak rynna Czuryłowa, zanikając stopniowo, sięga po Zahorze, rynna Orców skręca pod Aleksandrowem na zachód, łączy się koło Żubrowa z rynną czuryłowską a następnie znów kieruje się ku SW przez Francjanowo i Krukówkę, dochodząc do Jeziora Miorskiego; rynna ( zeresu łączy się z krętą rynną jeziora Greckiego o kierunku ogólnym ENE—WSW, przechodząc następnie w rynnę jezior Miorskiego i Osinówki. Za najdalsze jej przedłużenie można uznać wyciągnięte równoleżnikowo jeziora Sumówkę, Średnie i Głębokie pod Linkowszczyzną. Tа ostatnia rynna od Czeresu po Linkowszczyznę zbierała od strony północnej wody wszystkich pozostałych rynien.
Opisanym rynnom towarzyszą ozy. Największy ma ok. 3 km długości i ciągnie się wzdłuż traktu z Mior do Czeresu. Na południe od skrzyżowania dróg przed Maciukami Miorskimi w odsłonięciu widać od góry:
0,1 — 0,2 m gleby ze żwirem,
0,5 m grubego żwiru,
0,1 m żwiru (średnicy centymetra),
0,1 m żwiru drobnego z warstewkami piasku,
0,1 m grubego piasku,
0,3 m żwiru grubego (średnicy decymetra),
(niżej osypisko).
Wysokość całej odkrywki wynosi 1,5—2,0 m, wysokość całego ozu 8 m. Równolegle do tego wału, usypanego na północnym brzegu rynny, występuje mały, ale bardzo kształtny oz na dnie rynny pomiędzy Maciukami a Masiowcami. Składa się on z kilku oddzielnych wzgórz, rozciągniętych na przestrzeni ok. 1,5 km.
Następny oz występuje na północ od Mior wzdłuż drogi do Giriat, pomiędzy przedłużeniem rynny jeziora Orce a rynną Mierycy. W części południowej jest to bardzo płaskie wzniesienie, którego charakterystyczną dla ozów budowę odsłaniają liczne doły żwirowe. Koło punktu 155,7 m forma jest bardziej wyraźna, jednak przed folwarkiem Błażki mamy już do czynienia tylko z równiną moreny dennej. Długość tego ozu wynosi ok. 2 km, kierunek jest NE—SW. Oz, położony na północ od Francjanowa wzdłuż zachodniego przedłużenia rynny Orców, posiada formy bardziej urozmaicone, szerokość grzbietu i nachylenie stoków dość zmienne. Koło małego jeziorka bez nazwy ma on ok. 14 m wysokości przy nachyleniu zboczy 20°, grzbiet wąski. U wylotu z lasu pod Fran- cjanowem grzbiet jest szeroki i płaski, ale opada na wschód stromą, 8 m krawędzią. Jest ona wygięta łukowato i rozcięta wąwozikami. Odkrywek brak, przy kopaniu łopatką widoczny gruby piasek i żwiry, a na powierzchni leżą gdzieniegdzie głazy o średn. 1 m. Jeszcze jeden wał o kierunku południkowym występuje pod Zahorzem na zachodnim brzegu rynny czuryłowskiej, bliżej go jednak nie oglądałem.
Teren, otaczający opisane formy, przedstawia równinę moreny dennej o wysokościach 140—150 m. Na południe od rynny miorskiej wznosi się on stopniowo do 160—170 m. Łagodne obniżenia wyżyny zajmuje kilka płytkich jezior, z których największe jest Hustata, położone na północ od Jod. Zabagniona kotlinka na półn.-zach. od Nowego Pohostu stanowi ślad sporego jeziora, którego pozostałością jest Jezioro Czarne, odwadniane przez Czarny Ruczaj. Znajdujemy również na Wyżynie Pohoskiej niewielkie wzgórza żwirowe, pozbawione jednak wyraźnych kształtów. Należy do nich np. pagórek żwirowy pod Szudzielewszczyzną, punkt 171 m w Bielowcach lub niski grzbiet nad Jeziorem Krasnowskim pomiędzy Starym Pohostem a Krasnem, gdzie przy trakcie do Hermanowicz pod warstwą żwiru z licznymi blokami odsłaniają się piaski warstwowane. Jezioro Krasnowskie jest bardzo płytkie (ok. 2 m) i częściowo zarosłe, a zatorfiona jego misa sięga po Jundziłowo. Podobny charakter posiada również Jezioro Jundziłowskie pod Starym Pohostem. W Bielowcach znajdujemy ślad małego jeziorka poniżej punktu 179 m; posiadało ono ok. 3/4 km długości i 100 m szerokości. Wszystkie trzy zagłębienia jeziorne posiadają kierunek WNW — ESE albo W — E (Jez. Jundziłowskie), a więc inny niż kierunek rynien w okolicy Mior, musiały więc być wytworzone przez inną masę lodu, nasuniętą nie z północy i półn.-wschodu, ale z półn.-zachodu.
Podobny kierunek posiadają również szerokie, zatorfione dolinki, które spod Usowców i Krasnego prowadzą ku wschodniej części Kotliny Dziśnieńskiej. Robią one wrażenie „zatopionych w utworach akumulacyjnych dolinek erozyjnych. Krawędź kotliny przebiega na linii Piastuny, Bielowce, Stary Pohost i ma 20—30 m wysokości, jest jednak zupełnie rozmyta i łagodna. Nie stanowi ona granicy geologicznej, bo w pobliżu niej spod torfów odsłania się miejscami zrównana powierzchnia morenowa (piasek z głazami), tworząca suche, zamieszkałe ostrowy pośród torfowisk. U podnóża krawędzi znajdują się niekiedy wielkie głazy narzutowe. Tak np. 150 m na południe od drogi z Bielowiec do gajówki Pielniewo leży wielki blok czerwonego granitu o obwodzie 12 m. Torfy zalegają tutaj na warstwie bruku i żwiru, pochodzącej z rozmycia moreny, co widać wyraźnie w dołach, służących do wydobywania starych pni drzewnych spod torfu. Pomiędzy Starym Pohostem a Hermanowiczami piaszczysta morena ciągnie się poniżej krawędzi za Zielonką do drugiego mostku na trakcie, po czym mamy płytkie torfowisko: 70 cm torfu, pod nim piasek i wapnisty ił. Pod Krasowszczyzną na przestrzeni 2 km kępa piaszczystej moreny z licznymi głazami. Pomiędzy Zamochowem a Dzikiewem torfowisko,przed
Dzikiewem w rowie przydrożnym odsłaniają się iły wstęgowe, a następnie aż do Hermanowicz płaska piaszczysta równina z iłami w spągu. Granica Wyżyny Pohoskiej i Kotliny Dzisny przebiega dalej ku zachodowi przez Kadryszki, Bildziugi, następnie na północ od Jod przez Antonowo, Łakinowce, Kamionkę, Orzechówkę i Zaborze, gdzie Wyżyna Pohoska przechodzi w pas utworów lodowcowych, łączących ją z Wyżyną Opeską.

JERZY KONDRACKI
Studia nad morfologią i hydrografią Pojezierza Brasławskiego, 1937

Bogusław Kurłowicz z Nowego Pohostu

Bogusław Kurłowicz (ur. 18 stycznia 1948 w miejscowości Nowy Pohost, zach. Białoruś) – rosyjski, polski i fiński biolog i agronom, doktor nauk biologicznych, profesor, specjalista w dziedzinach zasobów genetycznych roślin strączkowych, botaniki, genetyki, uprawy roślin i hodowli ryb. Jego rodzice byli Polakami. Ojciec Stanisław ukończył Uniwersytet im. Stefana Batorego w Wilnie i pracował jako organista w kościele. Matka Jadwiga była krawcową.
Główne zainteresowania naukowe Bogusława Kurłowicza obejmowały gromadzenie i analizę zasobów genetycznych roślin (łubin, wyka, soja, fasola) jako materiału wyjściowego do hodowli roślin. Uczestniczył w 15 misjach zbierania roślin do różnych regionów byłego ZSRR (Syberia, Daleki Wschód, Kazachstan, Kaukaz, Bliski Azji, Ukraina) i w wielu innych krajów (Brazylia, Peru, Argentyna, Ekwador, Algieria, Portugalia, Polska, Islandia). Zebrał dużą różnorodność roślin strączkowych i ich dzikich krewnych, które są skutecznie wykorzystywane w hodowli roślin w Polsce, Finlandii, Białorusi, Rosji i innych krajach. Jest autorem około 200 prac naukowych, autorem nowych odmian Łubinu : „Novozybkovsky, Pervenec, Truvor” i autorem wynalazków. W czasie swojej kariery naukowej, stale współpracował z polskimi naukowcami.

Bibliografia

  • Kurłowicz, B.S. 1992. Dziedziczenie się cechy determinującei sposób rozgałęziania się u łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.). Mater. konf. „Genetika 2000”. Krakow, 1992. S.106.
  • Kurlovich, B.S et al. 1995. [1] The Gene Bank and breeding of grain Legumes (lupine, vetch, soya and bean). THEORETICAL BASIS of PLANT BREEDING, vol.3, St. Petersburg, VIR; 430 pages.
  • Kurlovich, Boguslav S. (ed.). 2002. [2] Lupins: Geography, classification, genetic resources and breeding. St. Petersburg, Publishing house „Intan”, ISBN 5-86741-034-X ; 468 pages.

Linki zewnętrzne

  • * Kraj rodzinny matki mej [3]
  • * Classification of lupins [4]
  • * Biodiversity of LUPINS [5]
  • * Nowy Pohost [6]

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bogus%C5%82aw_Kur%C5%82owicz

Mogiła Franciszka Kisiela w Nowym Pohoście (ojca abp. Edwarda Kisiela)

Witam,
Powiat Brasław, Nowy Pohost, mogiła ojca ks. arcybiskupa Edwarda Kisiela z Białegostoku. W zał. 2 fotografie z 2015 wykonane przez p. Jolantę Is.
Pozdrawiam,
Czesław

12107751_519690681529467_5784423410090413716_n

 

 

 

 

 

 

 

12144807_519690684862800_6546853073334840998_n

 

 

 

 

 

 

Ks.abp Edward Kisiel
Urodził się 24. 02. 1918 r. w miejscowości Jundziłłowo w powiecie dziśnieńskim (w okresie międzywojennym gmina Nowy Pohost, pow. brasławski) na Wileńszczyźnie. Jego rodzice, Franciszek i Aniela z domu Łowiec prowadzili gospodarstwo rolne, które wcześniej kupił tu ojciec Franciszka w czasie parcelacji majątku Jundziłłów.
Czytaj więcej …

Nazwy majątków wraz z imionami i nazwiskami właścicieli z gm. Nowy Pohost, pow. brasławskiego, woj. wileńskiego – stan na 1.09.1939 r.

Identyfikator

NAZWA MAJĄTKU

GMINA/POWIAT

WŁAŚCICIEL NA 1939

2734

SYNODWORCE

NOWY POHOST/BRASŁAW

TADEUSZ KONOPOLAŃSKI

3192

TERESPOL VEL TERESPOLE II

NOWY POHOST/BRASŁAW

FELIKS RUDŹ, ANTONI RUDŹ

3211

KOŁANICA

NOWY POHOST/BRASŁAW

JAN FIEDOROWICZ

3231

TERESPOL I VEL TERESPOLE

NOWY POHOST/BRASŁAW

IGNACY, ALEKSANDER HORBACZENKO

2734

SYNODWORCE

NOWY POHOST/BRASŁAW

TADEUSZ KONOPOLAŃSKI

 

http://www.jaroslawrokicki.pl/podstrona.htm

List wysłany w Nowym Pohoście w 1931 r.

Nowy Pohost

 

 

 

 

 

 

1931 WILEŃSZCZYZNA – NOWY POHOST – list polecony wysłany 23.I z „BUDOWY II DYSTANSU KOLEI PAŃSTWOWYCH WOROPAJEWO-DRUJA” w miejscowości Nowy Pohost (powiat Brasław) do Wilna, znaczki unieważnione datownikiem z wyróżnikiem „*”; koperta dla lepszej ekspozycji rozcięta z obu boków, ślady archiwizacji, słabszy stan zachowania; z kolekcji G.Hahne; temat – KOLEJ.
http://znaczki-pl.com/en/auctions/lot/33/8/12/119988